top of page

REGULAMIN

 

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI STACJONARNEGO KURSU PROJEKTOWANIA ŁAZIENKI

FUGA ARCHITEKURA WNĘTRZ

 

§1 [Regulamin]

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady świadczenia usług przez Fuga Architektura Wnętrz Katarzyna Burak Antonina Sadurska Spółka Cywilna Regon: 389873488 NIP 5213941580 adres: Belwederska 2/41 00-762 Warszawa  (zwaną w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”) w zakresie realizacji stacjonarnego kursu projektowania łazienki.

2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej pod adresem https://www.fugaarchitektura.pl/kurs-regulamin.html w formie

możliwej do przechowania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

 

§2 [Przedmiot usługi]

 

1. Organizator świadczy usługi w zakresie kursu projektowani łazienek szkoleń oraz kursów z

których oferta dostępna jest na stronie internetowej

https://www.fugaarchitektura.pl/kurs (zwane w dalszej części Regulaminu „Kursem”).

2. Przed przystąpieniem do Kursu, każdy z jego uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień. Przez akceptację rozumie się opłacenie kursu.

3. Szczegółowy zakres Kursu określa oferta dostępna na stronie internetowej Organizatora.

 

§3 [Zapis na Kurs]

 

1. Przez zapis na Kurs rozumie się opłacenie kursu.

2. Do zapisu na Kurs ze strony uczestnika wystarczające jest opłacenie kursu.

3. Organizator zastrzega prawo do dopuszczenia innego uczestnika w miejsce osoby, która nie dokonała płatności w terminie.

4. Liczba miejsc do udziału w Kursie jest ograniczona do ilości 12 miejsc. O zapisie na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizator każdorazowo potwierdza uczestnikowi dokonany zapis na Kurs. Potwierdzenie dokonywane jest w formie mailowej.

Organizator potwierdza uczestnikowi dokonany zapis na Kurs niezwłocznie po zaksięgowanu środków na koncie, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia Kursu.

6. Organizator ma prawo odwołania Kursu nie później niż na dzień przed jego planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Kursu Organizator niezwłocznie zwraca uczestnikowi wpłacone przez niego środki przy wykorzystaniu metody, z której korzystał uczestnik dokonując zapłaty lub innej wskazanej przez uczestnika.

 

§ 4 [Sposób przeprowadzania kursu]

 

1. Kurs przeprowadzony zostanie w formie stacjonarnej w showroomie Internity Home przy ulicy Duchnickiej 3 w Warszawie.

2. Kurs odbywa się w godzinach 10-17 zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie Organizatora.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana harmonogramu, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników w formie mailowej lub podczas trwania kursu. Zajęcia mogą zostać odwołane w szczególności w przypadku zaistnienia wypadku losowego po stronie osoby prowadzącej zajęcia, co skutkować będzie ich przeprowadzeniem w odrębnym terminie wskazanym przez Organizatora lub przez innego prowadzącego w planowanym dniu kursu.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w szczególności zaś powiązanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, Organizator może dokonać zmiany formy prowadzenia Kursu ze stacjonarnej na formę online.

5. Kurs przeprowadzany jest w grupie liczących do 12 osób z zastrzeżeniem, że Organizator dąży do tego, by grupa liczyła od 8 do 12 osób.

6. W przypadku, jeśli grupa nie uzbiera się w ilości minimum 8 osób Organizator ma prawo do odwołania kursu na tydzień przed jego rozpoczęciem. Wówczas organizator przelewa otrzymane środki na numer konta Uczestnika W przypadku odwołania Kursu Organizator niezwłocznie zwraca uczestnikowi wpłacone przez niego środki przy wykorzystaniu metody, z której korzystał uczestnik dokonując zapłaty lub innej wskazanej przez uczestnika.

7. Organizator zapewnia osobę prowadzącego Kurs posiadającego wymagane kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia Kursu, jak również odpowiednie wykształcenie ukończone studia wyższe na kierunku: architektura wnętrz, architektura ogólna, urbanistyka lub kierunku pokrewnego.

8. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do zachowania podczas udziału w Kursie ogólnie przyjętych zasad kultury, w szczególności poszanowania innych uczestników Kursu, niezakłócania przebiegu Kursu oraz zachowania w stanie niepogorszonym powierzonych podczas Kursu urządzeń. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad udziału w Kursie, uczestnik ten może zostać wyproszony przez osobę prowadzącą dany blok zajęć z zastrzeżeniem, że negatywne skutki naruszenia przez uczestnika zasad udział w Kursie obciążają tego uczestnika.

9. Organizator ma prawo przetwarzać, przechowywać i udostępniać wizerunek Uczestnika oraz materiały, które opracował w ramach w celach sprzedażowych i marketingowych poprzez różne kanały; w szczególności Facebook, Instragram, LinkedIn, Google AdWords, strona www i inne niewymienione.

 

§5 [Wynagrodzenie za kurs]

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o wynagrodzeniu za Kurs, rozumie się przez to zarówno koszty ponoszone przez Organizatora w związku z zapewnieniem prawidłowego przebiegu Kursu (w szczególności koszty najmu i utrzymania sal wykładowych, należności lektorów prowadzących Kurs, koszty zapewnienia materiałów szkoleniowych, hosting platform elektronicznych, itd.), jak również wynagrodzenie Organizatora z tytułu organizacji Kursu (zysk).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi określone jest w udostępnianej na stronie internetowej Organizatora ofercie Kursu.

3. Wynagrodzenie za Kurs płatne jest w całości.

4. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić na rachunek Organizatora o numerze
20 1050 1025 1000 0092 8987 7327 (Bank Millenium).

 

§6 [Reklamacje]

 

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji co do jakości oraz sposobu przeprowadzania Kursu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres mailowy info@fugaarchitektura.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Kursu.

3. Organizator rozpoznaje reklamację Uczestnika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Reklamacja powinna obejmować:

4.1. Dane osoby składającej reklamację, w tym dane do kontaktu;

4.2. Termin Kursu szkolenia oraz jego nazwę;

4.3. Opis przebiegu szkolenia;

4.4. Przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem;

4.5. Wskazanie oczekiwań reklamującego w związku ze złożoną reklamacją.

5. Organizator nie odpowiada za zdarzenia oraz okoliczności od niego niezależne.

6. Organizator nie uwzględnia reklamacji składanych przez osoby, które nie dokonały zapłaty całości wynagrodzenia za Kurs.

7. Organizator nie uwzględnia reklamacji składanych przez osoby, które nie uczestniczyły w ponad 80% zajęć przewidzianych programem danego Kursu albo które reklamują prowadzenie zajęć, w których nie brały osobistego udziału.

8. Powodem reklamacji może być:

8.1. Niezachowanie przewidzianego w harmonogramie czasu przewidzianego na Kurs, z zastrzeżeniem, że kurs może ulegać skróceniu w danym dniu jego przeprowadzenia nie więcej niż o jedną godzinę zegarową;

8.2. Zaistnienie rażących odstępstw od planowanego programu Kursu, tj. jeśli nie zostało z uczestnikami omówione co najmniej 20% tematów przewidzianych programem Kursu.

 

§7 [Rezygnacja z Kursu. Odstąpienie od umowy]

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Kursie nie później niż w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia.

2. W przypadku zachowania przez uczestnika terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z Kursu, Organizator zwraca uczestnikowi całość środków wpłaconych przez uczestnika tytułem wynagrodzenia za udział w Kursie w terminie 14 dni.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu później niż na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem albo w trakcie odbywania Kursu, Organizator zachowuje prawo do Wynagrodzenia należnego za Kurs.

4. Uczestnik będący konsumentem może w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy (zapisu na Kurs), odstąpić od niej bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniany niezależnie na stronie internetowej Organizatora. Organizator zwraca uczestnikowi całość środków wpłaconych przez uczestnika tytułem wynagrodzenia za udział w Kursie w terminie 14 dni.

5. Nieobecność na zajęciach Kursu nie jest podstawą do żądania zwrotu części lub całości Wynagrodzenia.

6. Uczestnik oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kursie bądź odstąpieniu od Umowy może złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres info@fugaarchitektura.pl w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Kursu albo bezpośrednio na adres Organizatora.

 

§8 [Postanowienia końcowe]

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page