top of page

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży eBooka „Projektownik: Łazienka. Poradnik projektowania wnętrz”.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego eBooka w formie pliku cyfrowego w formacie PDF. 

 

Sprzedającym jest Alicja Szydłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Szydłowska, o numerze NIP 9512165996  (zwaną dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem strony internetowej https://www.fugaarchitektura.pl/projektownik (zwanej dalej: „Sklepem internetowym”).

 

Osoba zainteresowana zakupem eBooka (zwane dalej „Klientem”) uprawniona jest i zobowiązana do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z prawem.

 

Z uwagi na fakt, iż eBooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż eBooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany eBook z góry.


 

§2. Składanie i realizacja zamówienia

 

Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej https://www.fugaarchitektura.pl/projektownik przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy wybrać ebook, a następnie umieścić go w koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”), wybrać formę płatności, podać dane osobowe (adres e-mail oraz ewentualnie NIP w przypadku chęci otrzymania faktury VAT), wyrazić zgodę na Polityki prywatności oraz Regulaminy, kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, a następnie dokonać płatności.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie zaksięgowania zapłaty - na adres e-mail podany przy płatności przesłany zostanie link do pobrania eBooka „Projektownik: Łazienka. Poradnik projektowania wnętrz” w formie dokumentu PDF. Do wiadomości e-mail dołączone będą również dwa dodatkowe elementy: link do dokumentu “Kosztorys” oraz link do dokumentu PDF: “Ankieta projektanta”. 

Złożenie zamówienia wraz z dokonaniem płatności jest jednoznaczne z zawarciem Umowy kupna eBooka i akceptacji niniejszego Regulaminu. 

 

§3. Zabezpieczenia przed kopiowaniem

 

Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do eBooka dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawca stosuje techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z eBooka niezgodnie z warunkami zezwolenia, licencją lub z naruszeniem prawa. W eBooku zastosowana jest technologia watermark: każdy sprzedawany eBook oznaczony jest  indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym zidentyfikowanie określonej kopii i przypisanie jej do danego Klienta. Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą programów i urządzeń umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF. 

§4. Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta umowy zawartej na odległość o dostarczenie eBooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 

§5. Zasady korzystania z eBooka i dodatków

 

W terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrać egzemplarz zamówionego eBooka.

W celu pobrania eBooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.

Klient ma prawo korzystać z eBooka oraz dodatków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

-rozpowszechniania eBooka oraz dodatków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym

-zwielokrotniania eBooka i dodatków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z eBooka

-udostępnianie eBooka oraz dodatków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia eBooka oraz dodatków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

 

§5. Reklamacje

 

Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

zakupiony eBooka jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF; w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za eBook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 

§6. Prawo budowlane

 

EBook nie jest zbiorem Prawa Budowlanego. Nadrzędnymi nad informacjami zawartymi w eBooku jest Prawo Budowlane, Karty Katalogowe sprzętów łazienkowych oraz ich instrukcje obsługi. Autorzy eBooka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy projektowe czy wykonawcze Klienta dokonującego zakupu eBooka.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z eBooka stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad.


 

§7. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. 

bottom of page